واشر اسپیرال چیست

واشر اسپیرال چیست

واشر اسپیرال واشر اسپیرال چیست, واشرها وظیفه آب بندی را بر عهده دارند و از واشرهای اسپیرال برای ایجاد آب بندی ثابت بین دو طرف فلنج استفاده می شود و این محصول در شرایط مختلف می تواند عملکرد خاص خود را داشته باشد. به عنوان مثال، نوع واشر اسپیرال مورد استفاده در مقادیر مختلف فشار و دما متفاوت است. واشر اسپیرال باعث می شود که فضاهای میکروسکوپی و بی نظمی روی سطوح فلنج توسط یک واشر مخصوص پر شده و شکل بگیرد. این محصول برای ذخیره سازی مایعات و گازها طراحی و استفاده می شود. اگر قرار است از نشتی جلوگیری شود،...

ادامه مطلب